Wednesday, June 8, 2011

Blackeye Goby- Monterey Bay; Carmel, CA

No comments: